પારખે તે પારેખ (ફાધર વાલેસ)

એક યુવાન માણસ ઝવેરીનો ધંધો શીખવા એક અનુભવી ઝવેરી પાસે ગયો. ઝવેરીએ તેના હાથમાં હીરો મૂક્યો, તેના પર મુઠ્ઠી વળવા કહ્યું અને એ રીતે મુઠ્ઠી ખોલ્યા વગર આખું એક વર્ષ ચાલવાની આજ્ઞા કરી.

શીખાઉ યુવાન માટે આખું એક વર્ષ એવી રીતે ગાળવું તો સહેલું ન હતું, પણ સારા ઝવેરી બનવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી એટલે અનેક અગવડો છતાં અને આખી કસોટી નકામી લગતી હતી તેમ છતાં આખું વર્ષ એવી રીતે પસાર કર્યું. વર્ષને અંતે ફરીથી ઝવેરીની પાસે આવીને હવે સાચું શિક્ષણ શરુ કરવાની એણે વિનંતી કરી.

ઝવેરી એના હાથમાંનો હીરો લઈને બીજો હીરો એને પકડાવવા જતો હતો ત્યાં જ યુવાને ફરિયાદ કરી: “એક વર્ષ તો નકામું જ ગયું! મારી વધરે કસોટી કેમ કરો છો?” તોય ઝવેરીએ એને હીરો જોરથી પકડાવ્યો. ત્યારે શીખાઉ યુવાન એકદમ બોલી ઉઠ્યો: “પણ આ તો હીરો નથી!” ઝવેરીએ કહ્યું: “બસ, તમારું શિક્ષણ પૂરું થયું.”

~ ફાધર વાલેસ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s