હોલસેલને બદલે છુટક

છગન : હું નાનો હતો ત્યારે વિચારેલું કે સૈનિક બનીશ, પણ જુઓને રોજનું એક ઓપરેશન કરતો સર્જન બની ગયો.
મગન : પરેશાન ન થાઓ, ક્યારેક હોલસેલને બદલે છુટક વેપારી બનીને પણ સંતોષ રાખવો પડે છે…!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s