હું Outdated બિચારો!

Smart Phones ના આ જમાનામાં બિચારા 2G અને 2.5G phones હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયા છે. ત્યારે હજીએ અમુક લોકો ખૂણે-ખાંચરે એવા ફોન વાપરતા નજરે પડે છે, ત્યારે હું વિચારું છું કે જો ફોનમાં પણ વિચારવાની શક્તિ હોત તો આવો ફોન શું વિચરતો હોત?! તો એવા જ એક phone ની મનોવ્યથા અહી રજુ કરી રહ્યો છું…

આવ્યો હતો નવો-નવો જયારે, હતો ત્યારે કંઈ ઠાઠ-માઠ મારો;
અરે વાહલો હતો હું એનો, અને હતો જાનથીએ એની પ્યારો!

કહેતો ફરતો એ લોકોને, કે છે મારા ફોનમાં GPRS ને કેમેરો;
ને લોકોય કેહતા કે વાહ ભાઈ વાહ, વટ પડે છે કંઈ તમારો!

પણ સમય વહી ગયો ક્યાંય, ને વાયો આ 3G કેરો વાયરો;
Technology એવી વિકસી, ને આવ્યો Android નો વારો!

Mobile ના આ મેળામાં, થઇ Smart Phones ની ભરમારો;
પૂછતુંય નથી કોઈ ભાવ મારો, થયો છું હું Outdated બિચારો!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s