રેડીઓ એક્ટીવ પ્રેમ

નિહાળી એ તને જે પ્રથમ વાર, ને દલડું થયું મારું એક્ટીવ,
વિચારો થયા એ મારા બધા ગુમ, ને મનડું થયું મારું ડીએક્ટીવ;

શું અદાઓ હતી એ તારી ! લાગતી ખૂબ મને એ સીડક્ટીવ,
થયો એ તારો છે સ્પર્શ પ્રથમ, ને રોમ-રોમ થયો જે રીએક્ટીવ;

વાતો એ કરી છે તારી જ સદા, લાગતી મને કેટલી એ ક્રિએટીવ,
પણ એવો અંધ હતો તારા પ્રેમમાં, ને બન્યું બધું જ મારું ડિસ્ટ્રક્ટીવ;

કર્યું બરબાદ બધું તુજ પાછળ, કોઈ ઓપ્શન રહ્યો ન સિલેક્ટીવ,
થયો એવો કંગાળ, તારો પ્રેમ જ કાળ-ઝાળ ને રેડીઓ એક્ટીવ…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s